logo
title

Trường Đại học Nha Trang

Cập nhật ngày: 24/10/2018
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 831 149
Fax: 0583 831 147
Email: dea@ntu.edu.vn
Website: www.ntu.edu.vn